clean-biodiesel-bg-me.jpg

Die­se­lon­gel­ma?

Die­se­lin puh­tauson­gel­mat ai­heut­ta­vat mm. käyn­ti­häi­riöi­tä, tuk­keu­tu­nei­ta suo­dat­ti­mia, suu­tin­rik­ko­ja...

rhodotorulamucilaginosa_gelb_72dpi_RGB2-me.jpg

 Die­sel­bak­tee­ri?

Die­se­lin saas­tu­mi­nen.

Mik­ro­bien ai­heut­ta­mal­la die­se­lin saas­tu­mi­sel­la on mon­ta ni­meä, ku­ten die­sel­bak­tee­ri tai die­sel-levä. Kek­si­tyt ni­met ku­vaa­vat yleen­sä mik­ro-or­ga­nis­me­ja, ku­ten bak­tee­rit, hii­vat ja ho­meet. Ajan myö­tä nämä itiöt ovat so­peu­tu­neet erit­täin hy­vin elä­mään die­sel­polt­toai­neis­sa ja jat­ka­maan li­sään­ty­mis­tään.

suodatus%20purjevene%202-me.jpg

Säi­liön ja polt­toai­neen puh­dis­tus.

Mik­ro­bi­kas­vus­ton saas­tut­ta­ma die­sel­säi­liö ja polt­toai­ne tu­li­si puh­dis­taa ja kä­si­tel­lä.

Mik­ro­bien saas­tut­ta­ma die­sel­polt­toai­ne ja säi­liö tu­li­si puh­dis­taa mah­dol­li­sim­man no­peas­ti. Mik­ro­bien voi­ma­kas kas­vu ai­heut­taa en­nen pit­kää on­gel­mia.

Säi­liön ja polt­toai­neen puh­dis­tus on ny­kyi­sil­lä me­ne­tel­mil­lä, ku­ten kier­to­huuh­te­lu, help­poa ja no­pe­aa.

Li­säk­si Gro­ta­mar82 kä­sit­te­ly tu­ho­aa hai­tal­li­set mik­ro­bit polt­toai­nees­ta ja an­taa kor­roo­sio­suo­jan polt­toai­ne­säi­liöl­le ja koko polt­toai­ne­jär­jes­tel­mäl­le.

grotamar%2082-me.jpg

Gro­ta­mar 82

Te­ho­kas, suo­jaa­van seok­sen si­säl­tä­vä mik­ro­bi­tor­jun­ta-aine mo­der­neil­le die­sel­polt­toai­neil­le.

Gro­ta­mar 82 on ke­hi­tet­ty eri­tyi­ses­ti uu­den su­ku­pol­ven mo­der­neil­le die­sel­polt­toai­neil­le ja läm­mi­ty­söl­jyil­le. Mark­ki­noi­den te­hok­kain tor­jun­ta-aine die­sel­bak­tee­ril­le. Es­tää ja en­nal­taeh­käi­seen die­sel­bak­tee­rin syn­ty­mi­sen, le­vien ja kor­roo­sion muo­dos­tu­mi­sen sekä ha­jot­taa vet­tä polt­toai­nees­ta. Puh­dis­taa, voi­te­lee ja suo­jaa suut­ti­met sekä koko polt­toai­ne­jär­jes­tel­män.

Gro­ta­mar 82 tu­ho­aa mik­ro­bit polt­toai­nees­sa ja an­taa te­hok­kaan suo­jan sekä pa­ran­taa polt­toai­neen va­ras­toin­ti­säi­ly­vyyt­tä.

Gro­ta­mar82 on moot­to­ri- sekä polt­toai­ne­val­mis­ta­jien hy­väk­sy­mä tuo­te.

IMG_20190311_140133-me.jpg

Die­sel Safe

Die­se­lin li­sä­ai­ne mik­ro­bi­kas­vus­ton en­nal­taeh­käi­syyn.

Sil­loin, kun die­sel­tan­kis­sa ei ole tes­tein tai sil­min ha­vait­ta­vaa mik­ro­bi­kas­vus­toa, on Die­sel Safe sään­nöl­li­ses­ti käy­tet­ty­nä suo­jaa­va li­sä­ai­ne. 

Die­sel Safe so­vel­tuu käy­tet­tä­väk­si kai­kil­le die­sel-laa­duil­le sekä ke­vyil­le polt­to­öl­jyil­le.

fuel2-me.png

Tank­kaa puh­das­ta die­se­liä!

Eh­käi­se on­gel­mat hel­pos­ti. Pidä säi­liö puh­taa­na ja tank­kaa puh­das­ta die­se­liä.

Tank­kaa­puh­taas­ti.fi si­vus­tol­la jul­kais­taan 1.4.2020 al­kaen tie­dot ja­ke­lua­se­mis­ta joi­den die­se­lin laa­tu on tar­kas­tet­tu ja to­det­tu puh­taak­si. 

Yk­sin puh­taan die­se­lin tank­kaa­mi­nen ei rii­tä, vaan oman polt­toai­ne­säi­liön puh­tau­des­ta on myös pi­det­tä­vä huol­ta.

Ota yh­teyt­tä!

Neu­von­ta, opas­tus ja ti­lauk­set:

Ark. 7.00 - 22.00

Vkl ja py­hät 9.00 - 17.00

045 330 1200

info@me­ri­na.fi

© 2020 Me­ri­na Ay. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.