02.1941.1943-sm.jpg

Gro­ta­mar 82

Mark­ki­noi­den luo­te­tuin ja te­hok­kain suo­ja-aine die­se­lil­le ja polt­to­öl­jyil­le.

Gro­ta­mar 82 toi­mii no­peas­ti ja te­hok­kaas­ti kai­ken­lai­sia mik­ro-or­ga­nis­me­ja vas­taan. Jos die­sel­tank­kiin on jo muo­dos­tu­nut bio­mas­saa, on me­kaa­ni­nen puh­dis­ta­mi­nen tai te­ho­kas kier­to­huuh­te­lu tar­peen. Bio­mas­sa­muo­dos­tu­mat ovat erit­täin sit­kei­tä ja suo­jaa­vat mik­ro­be­ja to­del­la hy­vin. Nor­maa­lit mik­ro­bin­vas­tai­set li­sä­ai­neet ei­vät pää­se pak­sun, li­mai­sen bio­kal­von läpi.

Jos die­sel­säi­liös­sä ole­vaa bio­mas­saa ei pois­te­ta me­kaa­ni­ses­ti tai kier­to­huuh­te­lu­me­ne­tel­mäl­lä, se on va­ka­va uu­del­leen­saas­tu­mi­sen läh­de. Tan­kis­sa ole­vat jää­mät joh­tai­si­vat vää­jää­mät­tä uu­del­leen saas­tu­mi­seen.

Huo­lel­li­nen puh­dis­tus on en­sim­mäi­nen as­kel on­nis­tu­nee­seen die­sel­tan­kin puh­dis­ta­mi­seen. Mut­ta yk­sin puh­dis­tus ei auta, vaan myös mik­ros­koop­pi­sen pie­ni mik­ro­bi on tu­hot­ta­va Gro­ta­mar:in avul­la.Gro­ta­mar 82 on erin­omai­nen li­sä­ai­ne die­se­leil­le die­sel­bak­tee­rin tor­jun­nas­sa

Gro­ta­mar 82 tar­jo­aa erin­omai­sen, pi­tä­ai­kai­sen suo­jan. Ei si­säl­lä or­gaa­ni­ses­ti si­tou­tu­nut­ta kloo­ria. Liu­ke­nee hy­vin bio­die­se­liin, die­se­löl­jyyn ja polt­to­öl­jyi­hin sekä die­sel­se­koi­tuk­siin. Li­sää myös va­ras­toin­ti­säi­ly­vyyt­tä.


Gro­ta­mar 82 edut:

  • Te­ho­kas tor­jun­ta-aine mik­ro­be­ja vas­taan
  • Kor­roo­sio­suo­ja koko polt­toai­ne­jär­jes­tel­mäl­le
  • Pi­tää polt­toai­ne­suut­ti­met puh­tai­na
  • Voi­te­lu polt­toai­ne­pum­pul­le ja tii­vis­teil­le
  • Puh­dis­ta­va vai­ku­tus koko polt­toai­ne­jär­jes­tel­mäl­le
  • Suur­ten moot­to­ri­val­mis­ta­jien, am­mat­ti­lais­ten sekä vi­ran­omais­ten hy­väk­sy­mä tuo­te
  • Li­sä­ai­neis­tet­tu polt­toai­ne säi­lyy EN590 stan­dar­din mu­kai­se­na
  • Ala­ti ke­hit­ty­vä ja tar­pei­siin mu­kau­tu­va tuo­te
grotamar%2082-me.jpg

HUOM: Gro­ta­mar 82 on erit­täin te­ho­kas aine ja vain am­mat­ti­käyt­töön. Gro­ta­ma­ria ei myy­dä ku­lut­ta­jal­le, jo­ten ti­laa­jal­la pi­tää olla voi­mas­sa ole­va Y-tun­nus.

Ku­lut­ta­ja-asiak­kaa­na saat Gro­ta­mar:in suo­raan polt­toai­nee­seen an­nos­tel­tu­na meil­tä tai jäl­leen­myy­jil­täm­me.

An­nos­te­lu: Li­sää Gro­ta­mar:ia 0,25 - 2,5 ml / polt­toai­ne­lit­ra. An­nos­te­lu riip­puu sii­tä, kuin­ka pa­hoin di­sesel on saas­tu­nut tai käy­te­tään­kö tuo­tet­ta en­nel­taeh­käi­syyn.


As­tia­koot: 1L / 10L / 200L / 1000L

Puh­dis­tuk­sen jäl­keen, en­nal­taeh­käi­sy.

grotamar%2082-me.jpg

Ti­laa Gro­ta­mar82

Ti­laa jo tä­nään. Die­sel­bak­tee­rin kans­sa on tur­ha ai­kail­la!

Ti­laa­mal­la nyt pää­set hel­pom­mal­la. Mik­ro­bit voi­vat kas­vaa rä­jäh­dys­mäi­ses­ti ja sil­loin tor­jun­ta on han­ka­lam­paa. Myös en­nal­taeh­käi­sy kan­nat­taa aloit­taa ajois­sa.

Ota yh­teyt­tä!

Neu­von­ta, opas­tus ja ti­lauk­set:

Ark. 7.00 - 22.00

Vkl ja py­hät 9.00 - 17.00

045 330 1200

info@me­ri­na.fi

© 2020 Me­ri­na Ay. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.